تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)
تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 53-82

چکیده
  روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از کارآمدترین روشهای تفسیری است که سابقه‌ای به قدمت عصر نزول قرآن کریم دارد. حال، مسألة مهمّی که با آن مواجه هستیم این است که آیا قرآن کریم بدون لحاظ روایات معصومان (ع) به تنهایی ...  بیشتر