کلیدواژه‌ها = ساختارهای قرآنی
اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی