رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد
1. رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد

زهرا هاشمی؛ یحیی میرحسینی؛ حسن زارعی محمودآبادی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 309-334

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.14.7 مشروعیت سیاسی  عبارت است از دلایل حکومت کردن و اطاعت کردن که گرچه بحث از مبانی نظری آن در دوره معاصر فزونی گرفته است، اما پیشینه‌ای بسیار کهن دارد؛ به گونه‌ای که تا ...  بیشتر