مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف
مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف

کاووس روحی برندق؛ حسن کریمی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 159-184

چکیده
   DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.8.1 مقوله جنگ و نگاه اسلام بدان، از مقولات بحث‌برانگیزی است که دیدگاه‌های گوناگونی از سوی علمای دین و انتقاداتی از سوی غیر مسلمانان را در پی داشته است. آیه 29 سوره توبه ...  بیشتر