بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه
بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه

احمد امانی؛ محمد رضا رضوان طلب

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 385-407

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.17.0 تعارض ادله، در شمار مسائل اساسی اصول فقه و علم الحدیث است. تعارض گاه غیر مستقر بوده و از رهگذر جمع عرفی بین ادله برطرف می­گردد. گاهی نیز تعارض مستقر و پایدار بوده و جمع ...  بیشتر