معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم
معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 95-119

چکیده
  چکیده  تبیین حوزة معنایی واژگان تک کاربرد، در قرآن کریم امری است که در گرو شناخت معنای دقیق واژه است. در معناشناسی واژگان تک کاربرد، نخست، ریشه شناسی واژة مورد نظر و سپس، تبیین روابط مفهومی این واژه ...  بیشتر