تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن
تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن

الهه شاه‌پسند

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 29-56

چکیده
  در منابع روایی و تفسیری اهل سنت، اخباری وجود دارد که بیان‏گر خطا و لحن در مصحف است. این اخبار گاه به «خطای کاتبان» در نگارش کلمات خاصی از مصحف و گاه به وجود «لحن» در مصحف اشاره داشته و از مصداق ...  بیشتر