خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره)
خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره)

نادعلی عاشوری؛ احمدرضا توکّلی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 153-174

چکیده
  احکام تکلیفی قرآن کریم به صورت خطاب¬های کلّی بیان شده است که معمولاً با ادوات ندا همراه است. خطاب نیز به مخاطب حاضر نیاز دارد. از سوی دیگر، احکام اسلامی برای تمام مردم و در همه ی زمان¬ها وضع شده است. ...  بیشتر