فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی
1. فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی

محمدحسن رستمی؛ زکیه زارع

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 197-214

چکیده
  یکی از مباحث مطرح در علم رجال، مسئلۀ «تمییز مشترکات» است که بر اساس آن، میان دو یا چند شخصیّت رجالی خلط صورت گرفته و آنها را یک شخص پنداشته‌اند. از مصادیق این مسئله، فضل بن شاذان نیشابوری امامی است ...  بیشتر