نویسنده = حسن زرنوشه فراهانی
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-140

مجید معارف؛ نصرت نیل ساز؛ حسن زرنوشه فراهانی