بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر
بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 111-128

چکیده
  این مقاله به بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه سیّد محمود آلوسی، صاحب تفسیر روح المعانی، دربارةآیة تطهیر می‌پردازد. ایشان از یک سو، نظر مفسّران شیعه و بسیاری از مفسّران اهل سنّت را مبنی بر دلالت آیه تطهیر برعصمت ...  بیشتر