اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم
اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15590.2932

چکیده
  باور و پندار و تصور، حاصل فعالیت ذهن انسان در برخورد با مسائل و رویدادهای پیرامون آن بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله، محیط، آداب ‌و رسوم، اخبار گذشتگان می‌باشد. این برداشت فکری می‌تواند صحیح و ...  بیشتر
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم
بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

مهدی مطیع؛ محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 31-50

چکیده
  چکیده خداوند متعال در مقام ذات، در حجاب ذات پوشیده بود و حقیقت او هیچ تجلّی و ظهوری نداشت و از آنجا که دوست داشت عین خود را در عالم مشاهده نماید، انسان کامل را بر صورت خویش خلق کرد تا از اسماء و صفات و ذات ...  بیشتر