تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه
1. تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه

فاطمه آقاخانی؛ محمد مولوی

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 189-209

چکیده
  سیاق به‌عنوان قرینه مقالیه، درون‌متنی و متصل به کلام، چارچوب و فضایی است که پیام الهی در آن صورت یافته و برای فهم آیات، کارکرد اساسی دارد. قرینه بودن سیاق برای فهم کلام، از اصول عقلایی است که مورد توجه ...  بیشتر