تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت
تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت

حسن نقی زاده؛ حمیدرضا سعیدی

دوره 5، شماره 12 ، فروردین 1394، ، صفحه 149-169

چکیده
  حدیث معتبر از اصلی‌ترین منابع دینی مسلمانان است. امّا از آن رو که در سدۀ نخست، روایات پیامبر (ص) به آسیب‌هایی چون وضع، سهو و تصحیف گرفتار آمد، عالمان حدیث‌شناس در مواجهه با مشکل یاد شده، افزون بر کاوش‌های ...  بیشتر
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان
بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان

مرتضی عرب؛ حسن نقی زاده

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 147-170

چکیده
  از جمله راویان احادیث شیعه، محمّد بن سنان(م. 220ق) است که به رغم قرار گرفتن وی، در سلسله سند روایاتی که تعداد آن‌ها از هشتصد مورد فراتر رفته است، در اعتبار او میان علمای امامیّه اختلاف شدیدی روی داده است. ...  بیشتر