نویسنده = امیرحسین عامی مطلق
تعداد مقالات: 1
1. روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید