نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
روش آیت الله خویی در توحید مختلفات

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 291-310

فتحیه فتاحی زاده؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ فاطمه ونکی