بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب
1. بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب

اعظم پرچم؛ معصومه رحیمی

دوره 4، شماره 10 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 175-210

چکیده
  وحدت موضوعی و به دنبال آن، تناسب و ارتباط میان آیات و سوره¬های قرآن کریم از جمله مباحثی است که در سال های اخیر، توجّه قرآن‌پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از مفسّرانی که در بحث¬های تفسیری خویش، این ...  بیشتر