جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری
جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ فریده حق بین

دوره 11، شماره 24 ، فروردین 1400، ، صفحه 25-43

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12039.2430

چکیده
  در علم زبان­شناسی، رویکردهای مختلفی به «زبان» وجود دارد و برای زبان در این رویکردها، نقش­های گوناگون تعریف می­شود. صورت‌گرایان معتقدند قوه نطق، موهبت ذاتی بشر است که انسان با آن متولد می­شود ...  بیشتر