شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه
شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه

فتحیه فتاحی زاده؛ نجیمه افشاری

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 171-200

چکیده
   مهم‌ترین منبع شناخت دین اسلام، پس از قرآن، روایات معصومان (ع) است. به سبب عوامل درونی و بیرونی متعدّد، مانند نسخ، تقیّه، از دست رفتن بسیاری از قرائن کلام معصوم، وقوع تحریف و تصحیف در متن روایات، اخبار ...  بیشتر