واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود
واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی

دوره 7، شماره 17 ، مهر 1396، ، صفحه 147-170

چکیده
  ماجرای نوح (ع) در آیات متعددی از قرآن بیان ‌شده است. با این ‌همه تکرار، اما خداوند متعال در آیه 49 سوره هود برای داستان حضرت نوح (ع) عبارت ﴿أَنْباءِ الْغَیْب﴾ به‌کاربرده است. به‌کارگیری عبارت مذکور این ...  بیشتر