نویسنده = اسماعیل اثباتی
امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 311-330

10.30512/kq.2021.15239.2876

اسماعیل اثباتی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 265-288

اسماعیل اثباتی؛ سید کاظم طباطبایی پور