ارزیابی دیدگاه آیت اللّه صدر کاظمینی در شناخت مؤلّف «فقه الرضا» و اعتبار اثر در استنباط فقهی
1. ارزیابی دیدگاه آیت اللّه صدر کاظمینی در شناخت مؤلّف «فقه الرضا» و اعتبار اثر در استنباط فقهی

محمدرضا منوچهری نایینی؛ محمد حکیم

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 301-318

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.11707.2388

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.16.1 شناخت مؤلّف و میزان اعتبار روایات کتاب «فقه الرضا» در اجتهاد شیعی، از دیرباز دیدگاه­های گوناگون و متفاوتی را در دانش­های فقه و حدیث امامیه پدید آورده است. در ...  بیشتر
واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی
2. واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی

محمدرضا نایینی منوچهری؛ محمد حکیم

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 177-201

چکیده
   اسماعیل بن ابی­زیاد سَکونی شعیری، محدثی است که روایات بسیاری از او نقل شده و از همین‌رو در جوامع روایی و فقهی، مهم و اثرگذار قلمداد شده است. او به دلایل زیر در منابع رجالی و فقهی، «عامی­مذهب» ...  بیشتر