نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مجتمع آموزشی بنت الهدی

2 دانشیار گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه

چکیده

یکی از واژگان پربسامد در قرآن کریم، واژه «کلّا» است که 33 بار در 15 سوره آمده است. دیدگاه مشهور در تفسیر این واژه، بهویژه در دوره معاصر، این است که «کلّا» به معنای ردع و منع جمله قبل است، اما با وجود شهرت «کلّا» به حرف «ردع»، در تبیین معنای ردع در آیات قرآن، ابهام و اختلاف وجود دارد. «ردع» به معنای نفی شدید یا نهی و بازداشتن مخاطب است و متکلم با «کلّا» مخاطب را از تکرار کلام یا انجام کار باز می­دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، به بررسی معنای مشهور ردع برای «کلّا» پرداخته و با تطبیق آن بر نُه آیه مشتمل بر «کلّا» صحت و سقم این معنا را ارزیابی کرده است. با بررسی آیات مشخص شد در همه آیات نه­گانه، بیش از یک معنا برای «کلّا» می­توان در نظر گرفت، به علاوه اینکه در آیاتی مانند 20 سوره قیامت و 23 سوره عبس و 9 سوره انفطار، ما قبل«کلّا» جز با تقدیر تکلف‌آمیز قابلیت ردع ندارد، در نتیجه محدود کردن معنای «کلّا» به ردع شایسته نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique of the famous meaning of "kalla" in the Qur'an

نویسنده [English]

  • madineh amani 1

1 عضوهیئت علمی بنت الهدی

چکیده [English]

One of the most frequent words in the Holy Quran is the word "Kola" which is mentioned 33 times in 15 suras. A popular view in the interpretation of this word, especially in the contemporary period, is that "Kola" means rejection and prohibition of the previous sentence, but despite the reputation of "Kola" as the word "rejection", in explaining the meaning of rejection in the verses of the Qur'an, ambiguity and There is a difference.

"Rejection" means severe denial or prohibition and restraint of the addressee, and the speaker with "the whole" prevents the addressee from repeating the word or doing the deed. This article uses a descriptive analytical method and using library sources to examine the famous meaning of rejection for "Kola" and by applying it to nine verses containing "Kola" has evaluated the correctness of this meaning.
Examining the verses, it was found that in all nine verses, more than one meaning can be considered for "kala", in addition to the verses such as 20 suras of Qiyamat, 23 suras of Abbas and 9 surahs of Infitar, we preceded "kala" except with obligatory destiny It cannot be rejected, so it is not appropriate to limit the meaning of "totally" to rejection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Globalization of Islam
  • ‌Infidious disobedient infidels
  • Resistance
  • Ghetal
  • Piety
  • Special divine support