حقوق فطری از دیدگاه قرآن
حقوق فطری از دیدگاه قرآن

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمود حائرى؛ فاطمه حیدری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 7-39

چکیده
    در نهاد همه انسانها، به حکم فطرت الهی، حقوقی به ودیعت نهاده شده است که غیر قابل انکار و تغییر بوده و در هر عصر و دوره، افراد بشر از هر نژاد و هر جنس، صرف نظر از رنگ پوست، میزان ثروت و موقعیّت اجتماعی ...  بیشتر