رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم
1. رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم

ابوالفضل خوش‌منش

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 77-100

چکیده
  موضوع ارتباط لفظ و معنا که از آن با تعابیری همچون آوامعنایی، فونوسمانتیک و نظم‌آهنگ نیز یاد شده، مبحثی مهم و دیرینه در مطالعات زبانی است. از آنجا ‌که قرآن کریم امری از مقوله زبان است، این ارتباط را به‌خوبی ...  بیشتر