فضاسازی ذهنی حواس در قرآن کریم با تکیه بر نظریه آمیختگی مفهومی
فضاسازی ذهنی حواس در قرآن کریم با تکیه بر نظریه آمیختگی مفهومی

هدیه قاسمی فرد؛ ناصر زارع

دوره 12، شماره 26 ، فروردین 1401، ، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.15540.2925

چکیده
  مفهوم فضاهای ذهنی به عنوان یکی از الگوهای مفهوم‌سازی، نخستین‌بار توسط ژیل فوکونیه مطرح و بعدها توسط او و مارک ترنر گسترش داده شد تا نظریه‌ای  پدید آید  با عنوان آمیزه مفهومی که به فضاهای ذهنی برآمده ...  بیشتر