تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی
تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی

زهرا رادی میبدی؛ اعظم پرچم

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-66

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.3.6 صبر موسی (ع) از موضوعاتی است کهدر قرآن به انحاء گوناگونی با آن برخورد شده است. در آیه 67 کهف، به عدم استطاعت موسی بر صبر تصریح شده و مدلول برخی آیات مانند آیه 15 سوره قصص نیز، ...  بیشتر
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن
مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

حسین یوسفی آملی؛ زهرا اکبری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 51-74

چکیده
  چکیده در اسلام، یکی از کلیدهای اصلی ایمان، «صبر» معرّفی شده است؛ ولی دامنة معنایی این واژه در عرف عام، به قدری محدود شده که تنها در معانی «مکث، تحمّل سختی‌ها و قانع شدن در برابر وضع موجود» ...  بیشتر