کلیدواژه‌ها = تأویل
معناشناسی اِحکامِ محکمات در قرآن کریم

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 67-85

10.30512/kq.2023.18868.3493

فرهاد زینلی بهزادان


امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 89-112

زهرا امیری؛ سید محمدباقر حسینی


مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 65-79

محمّدرضا موحّدی


استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 123-147

محمّدابراهیم مالمیر؛ توران ملکی شریف