تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم
تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد

دوره 9، شماره 20 ، فروردین 1398، ، صفحه 7-28

چکیده
  «نذر» از جمله انگاره‏های دینی در قرآن کریم است که مطالعه پیرامون ماهیت و احکام مربوط به آن، همواره مورد توجه عالمان مسلمان قرار داشته است. فاصله‏های تاریخی- گفتمانی موجب شده است، لغویان و مفسران ...  بیشتر
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار
تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار

مرتضی ایروانی نجفی؛ الهه شاه پسند

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 31-52

چکیده
  این پژوهش، مروری است بر ارتباط سیاق و اسباب نزول؛ ارتباطی متقابل که گاه به تردید در یکی از این دو قرینه منجر می‌شود. این نوشتار، به بررسی موقعیت سیاق و اسباب نزول و رابطة این دو در تفسیر آیة احصار می‌پردازد. ...  بیشتر