تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی
تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی

علی محمد میرجلیلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 53-78

چکیده
  نزول قرآن کریم، تأثیرهای فراوانی بر جامعه بشری و به ویژه بر مناطق عربی از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و... بر جای گذاشت. یکی از آن‌ها، تأثیر قرآن بر زبان عربی است. در این مقاله، پنج مورد از تأثیرهای ...  بیشتر