تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء
تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء

زکیّه زارع؛ مهدی جلالی؛ محمّدحسن رستمی

دوره 4، شماره 10 ، خرداد 1393، ، صفحه 37-60

چکیده
  به رغم نظر مشهور مبنی بر مکّی بودن سورة مبارکة اعلی و یکپارچگی مضمونی آن، گروهی با استناد به روایات، قائل به تفکیک نزولی این سوره هستند و معتقدند بخشی از آن پیش از هجرت و بخشی پس از هجرت نازل شده است و گروهی ...  بیشتر