تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف
1. تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف

خلیل پروینی؛ مرتضی زارع برمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 7-34

چکیده
  شخصیّت یکی از مباحث مهم در حوزة انسان شناسی است که در داستان‌نویسی اهمیّتی بسیار دارد. قرآن کریم به تصویرپردازی شخصیّت‌ها اهمیّت ویژه‌ای داده است. بیان قرآن در توصیف شخصیّت‌ها، هنری و ادبی است؛ از ...  بیشتر